Rodo

330-s

Szanowni Państwo,

 Na Państwa ręce przedkładamy informacje, związane z faktem, iż od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), RODO, które wprowadza spójne zasady ochrony danych osobowych w całej UE.

Nie ma konieczności kontaktowania się z Nami, ani wypełniania dodatkowych dokumentów. Wystarczy zapoznać się z informacjami poniżej.

 Poniżej znajdują się informacje o danych osobowych, w jakim celu są przetwarzane, kto jest ich administratorem, kto może zostać ich odbiorcą oraz o przysługujących Pani/Panu prawach.

Administrator danych osobowych

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  C&T Elmech Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Podmiejska 5c, 83-000 Pruszcz Gdański, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS0000129068, NIP 5830007264, REGON 008008580.

 

Dane kontaktowe administratora

Można się z nami skontaktować:

– telefonicznie pod numerem: + 48 58 682 20 32

– pod adresem email: info@elmech.pl

– pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: C&T Elmech Sp. z o.o., ul. Podmiejska 5c, 83-000 Pruszcz Gdański.

 

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych

Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, z którą można się skontaktować pod adresem e-mail: info@elmech.pl lub  pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Ochrona danych osobowych, C&T Elmech Sp. z o.o., ul. Podmiejska 5c, 83-000 Pruszcz Gdański.

Z osobą wyznaczoną przez Administratora danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z korzystaniem przez Panią/Pana z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Cele przetwarzania danych, podstawa prawna oraz prawnie uzasadnione interesy Administratora danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

– zawarcia i wykonania umowy/umów łączących Panią/Pana z nami— ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy/umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

– marketingu bezpośredniego produktów lub usług, — ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego;

– badania preferencji odnośnie do zapotrzebowania na produkty lub usługi w zakresie naszego przedmiotu działalności, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia katalogu produktów i usług być może Panią/Pana interesujących;

– ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą z Panią/Panem umowy/umowami lub z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych (art. 9 ust.2 lit f)

– spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego (urzędów skarbowych), ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 

>Kategorie odbiorców danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

– spółki powiązane z C&T Elmech Sp. z o.o.;

– nabywcy wierzytelności;

– upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza sądy i organy państwowe);

– biura informacji gospodarczej;

– pośredniczące w zawieraniu umów;

– świadczące usługi:

·         z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek;

·         drukarskie i archiwizacyjne;

·         informatyczne i nowych technologii;

·         marketingowe, komunikacyjne i analityczne (w tym organizujące badania satysfakcji i preferencji);

·         obsługi telefonicznej lub elektronicznej;

·         płatnicze;

·         księgowo-finansowe;

·         audytorskie i kontrolne;

·         prawne i windykacyjne;

·         firmy, z którymi współpracujemy, łącząc oferowane usługi lub produkty (nasi partnerzy).

 

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

– wykonania umowy/umów — do momentu jej/ich realizacji, rozwiązania lub wygaśnięcia;

– ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/umów lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wniesienia sprzeciwu;

– marketingu bezpośredniego produktów lub usług — do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy/umów jako czasu, w którym występuje uzasadniony nasz interes w przetwarzaniu danych osobowych na ten cel albo do momentu wniesienia sprzeciwu;

– badania preferencji odnośnie do zapotrzebowania na produkty lub usługi — do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy/umów jako czasu, w którym występuje uzasadniony nasz interes w przetwarzaniu danych osobowych na ten cel albo do momentu wniesienia sprzeciwu;

– wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych — do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

 

Przysługujące Pani/Panu prawa

Ma Pani/Pan prawo:

– dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia;

– do przenoszenia danych osobowych, których Pani/Pan nam dostarczyła/dostarczył, tj. do otrzymania tych danych osobowych jeżeli jest to technicznie możliwe, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz ma Pani/Pan prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe, ma Pani/Pan prawo żądać, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi;

– do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO

 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z C&T Elmech Sp. z o.o. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

 

Prawo do sprzeciwu

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Jeżeli wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, Pani/Pana dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w tym celu.

Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w jednym lub więcej następujących celach:

– badania satysfakcji ze współpracy z nami lub naszymi partnerami oraz satysfakcji z produktów lub usług;

– badania preferencji odnośnie do zapotrzebowania na produkty lub usługi w zakresie naszego przedmiotu działalności;

Przyczyną tego sprzeciwu musi być Pani/Pana szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu lub celach, co do których wyraziła Pani/wyraził Pan sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. W celu skorzystania z prawa sprzeciwu należy skontaktować się z C&T Elmech Sp. z o.o. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

 

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich niepodania

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania łączącej/łączących nas umowy/umów.